Obchodní podmínky

Obchodní podmínky MarVa de Luxe, s.r.o.

I.

Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")
 • Prodávajícím je společnost:

MarVa de Luxe, s.r.o.

IČ: 055 59 855

DIČ: neplátce DPH

se sídlem: Frýdecká 453/286, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68060

kontaktní údaje:

e-mail: info@marvadeluxe.com

telefon: +420727896391

web: marvadeluxe.com

(dále jen "prodávající")

 • Kupující je osoba, která má zájem o uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, a která se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni kupní cenu; Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "kupující").
 • Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného prodávajícím (dále jen "spotřebitel").
 • Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; v rámci VOP se za podnikatele považuje i každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě, který jinak jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se v rámci těchto VOP považuje i osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Uvede-li osoba v rámci obchodního styku své přidělení identifikační číslo (IČ) bere tím na vědomí, že se na ni nevztahují ustanovení ohledně spotřebitele.
 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese marvadeluxe.com (dále jen "internetový obchod").
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 • Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního a charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Zboží nabízení v internetovém obchodu prodávajícího má pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.
 • V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Ceny pro doručení do jiných zemí jsou domlouvány individuálně s dodavatelem.
 • Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 • K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky prodávajícího kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno a internetových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 • Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky prodávajícímu může kupující prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 4407892379/0800 vedený u Česká spořitelna a.s.,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány Stripe,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží-jen ve výjimečných případech. 
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.
 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 • Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 • Volba způsobu dodání zboží je na kupujícím.
 • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Prodávající vystaví kupujícímu fakturu. Faktura je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 • Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V.

Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvu, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Toto odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží zakázkového krejčovství a na hedvábné výrobky, které již nelze dále dle specifikace zákazníka prodat.
 • Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu odešle nebo předá ve 14denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží. Pro odstoupení lze využít vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP.
 1. Spotřebitel je povinen do 14 dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu odeslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit známky opotřebení poškození. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 2. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo není-li kompletní, nelze jej bez udání důvodu do 14 dnů vrátit.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží, které je vyrobeno z hedvábí. Toto zboží naplňuje znaky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo vyrobeno přímo pro osobu kupujícího. Kupující dle ust. § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní. Toto ustanovení se vztahuje i na zboží objednané ze strany spotřebitele.
 • Nemožnost odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení čl. V odst. 5 těchto obchodních podmínek se vztahuje pouze na zboží vyrobené z hedvábí a na zboží objednané stylem zakázkové krejčovství. Na ostatní zboží prodávané prodávajícím se vztahují ustanovení ohledně ochrany spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele.

VI.

Práva z vadného plnění

 • Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 • Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 • Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • běžným opotřebením zboží.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 • Volbu způsobu reklamace má kupující.

VII.

Doručování písemností

 • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII.

Osobní údaje

 • Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 • Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.

Závěrečná ustanovení

 • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.


Příloha č. 1: vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznamují, že tímto v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuji od Smlouvy uzavřené mezi mnou a společností MarVa de Luxe, s.r.o., IČ: 05559855, se sídlem: Frýdecká 453/286, Kunčičky, 718 00 Ostrava, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68060, a to ohledně níže specifikovaného zboží.

Pro účely odstoupení od Smlouvy formou elektronické komunikace zasílejte tento vyplněný formulář na e-mail: /doplnit/.

Jméno a příjmení spotřebitele (*):

Adresa spotřebitele (*):

E-mailová adresa (*):

Telefon (*):

Popis zboží (*):

Datum objednávky (*):

Datum převzetí (*):

Číslo objednávky (*):

Žádám o vrácení peněžních prostředků ve výši ......................,- Kč (*), uhrazených za shora uvedené zboží, a to na účet č. ...........................................(*)

V (*)........................... dne (*)....................

Podpis spotřebitele (*):

Tento formulář je třeba vytisknout, podepsat a vložit do zásilky s vráceným zbožím zasílaným Společnosti. Formulář je také možné naskenovaný zaslat na e-mailovou adresu Společnosti a předmětné zboží neprodleně odeslat zpět na adresu Společnosti.

_______________________

Vyplňte údaje označené (*)